خانه » بایگانی برای دسامبر 2020

آرشیو7 روز قبل

آخرین اطلاعیه های کدال

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشای رای بدوی شعبه چهلم تعزیرات حکومتی تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع ماشین ابزارایران)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پرسی ایران گاز)

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده