خانه » بایگانی برای فوریه 2021

آرشیو4 روز قبل

آخرین اطلاعیه های کدال

صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (شرکت مدیریت صنایع نوین تامین)
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹