خانه » مفاهیم پایه » فیلترهای کاربردی بورس Tsetmc – بیش از 700 فیلتر tsetmc
مفاهیم پایه

فیلترهای کاربردی بورس Tsetmc – بیش از 700 فیلتر tsetmc

فیلترهای کاربردی بورس Tsetmc - بیش از 700 فیلتر tsetmc
فیلترهای کاربردی بورس Tsetmc - بیش از 700 فیلتر tsetmc

فیلترهای کاربردی بورس Tsetmc – بیش از 700 فیلتر tsetmc | فیلتر نوسان گیری | فیلتر پولبک در بورس | فیلتر سهام شارپی | فیلتر جادویی بورس | فیلتر سهام هایی که در کف قیمت هستند | فیلتر سیگنال خرید قوی

 

آموزش استفاده از فیلتر های بورس در دیده بان بازار بورس

در این کلیپ شما با نحوه و چگونگی استفاده از فیلتر های زیر آشنا می شوید امیدوارم این کلیپ مورد توجه شما قرار بگیرد

لیست کدها و فیلترهای کاربردی بورس TSETMC

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 1 :

فیلتر کاربردی بورسی زیر نمادهایی را نمایش می دهد که RSI بالای 80 یا زیر 20 دارند. این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن تر در بورس دید خوبی به سرمایه گذاران می دهد. (فیلتر آر اس آی بالای 80 یا زیر 20)


true==function()
{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i];
var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}

// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i];
RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } };
if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;

}()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 2 :

نمادهایی که در 6 روز اخیر به صورت متوالی کمترین قیمتشان از قیمت آخرین معامله امروز در معاملات بورس کمتر است. همچنین می توانید با تغییر دادن مقدار i در حلقه و همچنین مقدار a در شرط انتهایی در کد بالا تعداد روزهای مورد نظر خود را تغییر دهید.


var a=0
var i=0
true==function()
{
for (i=0;i<=5;i++)
{
if((pl)<=[ih].PriceMin)
{
a++
}
}
if (a==6)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 3 :

نمادهایی را نشان می دهد که مجموع حجم معاملات آنها در 3 روز اخیر بزرگتر از 30 میلیون می باشد. این فیلتر نشان می دهد که چه سهمی در بورس حجم معاملات بالایی داشته است و مناسب برای سرمایه گذاری می باشد.


true==function()
{
var i;
var a=0;
for(i=0;i<=2;i++)
{
a=a+[ih].QTotTran5J;
}
if(a>30000000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 4 :

حجم فروش حقوقی بیش از دو برابر حجم خرید حقوقی و حجم فروش حقوقی بیش از دو دهم برابر حجم مبنا و تعداد خریدار حقیقی بیش از یک و نیم برابر تعداد فروشنده حقیقی و تعداد معاملات بیش از 50 و حجم معامله بیش از نیم برابر حجم مبنا می باشد. این فیلتر هم برای سرمایه گذاری در بورس و پیدا کردن سهم های مناسب کاربردی می باشد.


(ct).Sell_N_Volume>=2*((ct).Buy_N_Volume)&& (ct).Sell_N_Volume>=(0.2* (bvol))&& (ct).Buy_CountI >= 1.5*((ct).Sell_CountI) && (tno)>50 && (tvol)>0.5 *(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 5 :

بیش از نصف خرید در بازار بورس مربوط به خرید حقوقی بوده است. (این فیلتر هم برای سرمایه گذاری اطلاعات خوبی در اختیار ما معلمله کنندگان قرار می دهد)

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 6 :

نمادهایی که حقوقی بیشتر از میانگین حجم معاملات سه ماهه بورس در روز جاری فروخته.

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 7 :

بیشترین درصد منفی آخرین و پایانی در معاملات بورس را نشان می دهد.

(pd1)==(tmin)&&(pc)==(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 8 :

بیشترین درصد مثبت آخرین و پایانی در معاملات بازار را نشان می دهد.

(pd1)==(tmax)&&(pc)==(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 9 :

این فیلتر کاربردی سهم هایی در بازار بورس را نشان می دهد که صف خرید بالای 2 میلیون داشته اند.

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=2000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 10 :

این فیلتر بورسی مهم سهم هایی را نشان می دهد که صف فروش زیر 2 میلیون داشته اند.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 11 :

این فیلتر کاربردی سهم هایی در بورس را نشان می دهد که صف فروش بالای 2 میلیون داشته اند.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=2000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 12 :

سهم هایی که قیمت پایانی 1.5 درصد بزرگتر از آخرین معامله در بازار را داشته باشند نشان می دهد.

1.015*(pc)>=(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 13 :

سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی آن ها 3 درصد بزرگتر از آخرین معامله در بازار باشد.

1.03*(pl)<=(pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 14 :

این فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت 1+ و قیمت پایانی 1- دارند را نشان می دهد.

(plp)>1&&(pcp)<-1

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 15 :

صف فروش 2 برابر حجم مبنا در بورس با این فیلتر قابل مشاهده است.

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 16 :

نمایش سهم هایی که اختلاف قیمت بیشتر از 3 درصد در بازار بورس دارند. به عبارت دیگر این فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت آن ها 3 درصد بیشتر از قیمت پایانی است را نشان می دهد.

1.03*(pl)>=(pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 17 :

صف خرید کم حجم از این فیلتر قابل مشاهده است.

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 18 :

آستانه صف خرید در بازار بورس را نشان می دهد. این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس یک فیلتر کاربردی و مهم می باشد.

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 19 :

سهم هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله 21 روز اخیر در بورس شده است را نشان می دهد. (خیلی از سهامداران از این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس استفاده می کنند)


true==function()
{
var MinPrice=function(){
var min=[ih][0].PriceMin;
var ipos;
for(ipos=0;ipos<21;ipos++)
if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;
return min;
};
if((pl)<MinPrice())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 20 :

این فیلتر بورسی مهم و کاربردی سهم هایی که قیمت آنها 10 درصد کمتر از 20 روز پیش می باشدرا نشان می دهد. (حداکثر می توانید تا 21 روز قبل در بازار بورس را ببینید)


[ih][20].PClosing < (pl) - ((pl) * 0.1)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 21 :

سهام صعودی کوچک با افزایش حجم در چند روز اخیر و استوک کف را نشان می دهد. (این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس فاکتور خوبی است و سهم های در حال رشد را نشان می دهد)


true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++)
{
if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4
// afzayesh hajm
&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20
// tedad moamele
&& (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 22 :

سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن و در بازار بورس حجم بالایی نسبت به چند روز گذشته داشتند. این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس سهم های مستعد رشد را نشان می دهد.


true==function()
{
var MaxPriceOfMonth=function()
{var maximum=[ih][0].PriceMax;  var n;
for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;
};
var IncrementalVolume=function()
{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;
for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)
{return 1;
}
};
if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 23 :

باکس سنگین خرید در بورس را نشان می دهد. ( این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که سفارش‌ های خریداران سنگین بوده و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی می باشد)

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)) && (pl)>=(py) && (pl)!=(tmax) && (tno)>30 && (ct).Buy_CountI  >= ((ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 24 :

این فیلتر سهم های کف ماهیانه در بازار را نشان می دهد.


true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
(cfield0)= minimum;
(cfield1)=(pc)-minimum;
(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;
return minimum;
};
if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 25 :

این فیلتر بورسی مهم و کاربردی سهام کوچک را نشان می دهد که حقوقی در آن سهم، بیشتر از فروش خرید داشته باشه و بیش از 30 درصد حجم امروز را حقوقی خریده است که برای سرمایه گذاری در سهم فیلتر کاربردی و مهمی می باشد.

(z)*(pl) < 1000000000000 && (ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume && (ct).Buy_N_Volume >=0.3*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 26 :

سهامی که 4 روز متوالی منفی بودند

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 27 :

نسبت حجمی در دیده بان بازار بورس را نشان می دهد.


true==function()
{
var PeriodicVolume=function(period)
{
var Vol=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<period; n++)
Vol=(Vol+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return Vol;
};
(cfield0)=Math.round(PeriodicVolume(3));
(cfield1)=Math.round(PeriodicVolume(14));
(cfield2)=Math.round(PeriodicVolume(3)/PeriodicVolume(14));
if(PeriodicVolume(3) >=20*PeriodicVolume(14))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 28 :

این فیلتر شناسایی جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی در سهم مورد نظر را نشان می دهد. فیلتر مهمی برای سرمایه گذاری در بورس می باشد که سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند.


true==function()
{
if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 29 :

محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی


true==function()

{

var VolumeOf3Days=function()

{

var V3D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<2; n++)

V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V3D;

};

var VolumeOf14Days=function()

{

var V14D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<13; n++)

V14D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V14D;

};

(cfield1)=Math.round(VolumeOf3Days()/VolumeOf14Days()*100)/100;

return true;

}()

true==function()

{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {

rec.gain=change;

rec.loss=0;

}

else

{

rec.gain=0;

rec.loss=-change;

}

}

var gainSum=0;

var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {

var rec=[ih][len-1-i];

gainSum += rec.gain;

lossSum += rec.loss;

}

var averageGain=gainSum /period;

var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values

for (var i = period + 1; i < len; i++) {

var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;

averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;

rec.averageLoss=averageLoss;

}

// Calculate RSI

var RS = 0; // Relative strength

var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) {

var rec=[ih][len-1-i];

RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;

RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);

rec.rsi=RSIndex;

}

};

if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")

CalculateRSI(14);

(cfield0)=Math.round([ih][0].rsi);

return true;

}()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 30 :

این فیلتر بورسی کاربردی تعداد فروشندگان بیشتر از 2 برابر تعداد خریداران در یک سهم در بازار بورس را نشان می کند.

2*((ct).Buy_CountI) <= (ct).Sell_CountI

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 31 :

سهم هایی که کمترین قیمت 3 روز گذشته را در بازار بورس داشته باشند را نشان می دهد.

(pl)<[ih][2].PriceMin && (pl)<[ih][1].PriceMin && (pl)<[ih][0].PriceMin

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 32 :

حقوقی بیش از 60 درصد حجم معامله در بازار را خرید کرده است را نشان می دهد. این فیلتر فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بازار بورس می باشد و سهم های خوبی را نشان می دهد.

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 33 :

این فیلتر سهام صعودی که احتمال رشد در بورس داشته باشد را نشان می دهد. برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس حتما از این فیلتر مهم بورس استفاده کنید.

(pc)>=(py) && (bvol)<200000 && (plp) >= 1.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 34 :

سهم هایی که آخرین قیمت معامله آنها بالاترین قیمت روز باشد و صف خرید هم نیستند.

(pl)==(pmax) && (pl)!=(tmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 35 :

فیلتر صف فروش

(po1) == (tmin) && (zo1)!=0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 36 :

سهم هایی که صف خرید بیشتر از حجم مبنا در بورس دارند را نشان می دهد.

(pd1) == (tmax) && (qd1)>(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 37 :

فیلتر صف خرید

(pd1) == (tmax) && (qd1)!=0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 38 :

سهامی را در بورس نشان می دهد که با اختلاف مثبت از پایانی در حال معامله در بازار هستند.

(plp)-(pcp)>2 && (tno)>10 && (tvol)> (bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 39 :

سهم هایی که نوسان بیش از 5 درصد در روز داشته باشند.

((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.05

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 40 :

فیلتر بورسی مهم و کاربردی زیر نمادهایی را نشان می دهد که پی بر ای کمتر از صفر دارند. (شرکت های زیان ده در بورس)

(pe)<0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 41 :

صف خرید بیش از 3 برابر حجم مبنا

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=3*(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 42 :

صف فروش بیش از 3 برابر حجم مبنا

(po1) == (tmin) && (qo1)>=3*(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 43 :

قیمت پایانی امروز بیشتر از دیروز و سفارش های خرید بیش از 3 برابر سفارش های فروش و حجم معاملات بیش از 2 برابر حجم مبنا در بورس است را مشخص می کند.

(pc)>(py) && (tvol)>=2*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 44 :

قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز

(pc)<(py)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 45 :

قیمت آخرین معامله سهم ها کمترین قیمت روز باشد.

(pmin)==(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 46 :

سهم هایی که سفارش های خرید در آنها بیش از 50 برابر سفارش های فروش باشد. این فیلتر بورسی کاربردی و مهم فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(50*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 47 :

صف خرید 5 برابر حجم مبنا باشد.

(pd1)==(tmax) && (qd1)>=5*(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 48 :

فیلتری که فشار فروش حقیقی و حقوقی در بورس را نشان می دهد.

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 49 :

افزایش حجم معاملات با این فیلتر قابل مشاهده است و فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است. (این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته داشته اند و به عنوان فیلتر حجم‌های مشکوک نیز شناخته می شود)

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 50 :

این فیلتر بورسی مهم سهم هایی را نشان می دهد که در یک ماه گذشته 20 درصد افت داشته اند.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 51 :

این فیلتر کف قیمتی سه ماهه (فیلتر کف قیمتی 90 روزه) یک سهم در بورس را نشان می دهد و همچنین می گوید که نقدینگی در سهم هم افزایش پیدا کرده است. این فیلتر برای سرمایه کذاری در بورس خیلی مورد استفاده قرار می گیرد.


(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&(tvol) >= (bvol) &&(tvol) >200000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 52 :

این فیلتر به نام فیلتر پیش بینی بازار فردا معروف می باشد. سهم هایی را نشان می دهد که احتمالا فردا مثبت خواهند بود.


(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+ 1.5&&(eps)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 53 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که روزهای زیادی منفی بوده است و در حال اتمام دوره منفی و قرار گرفتن در کانال صعودی است را نشان می دهد که برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس خیلی از تریدرها از این فیلتر مهم استفاده می کنند.

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) )

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 54 :

این فیلتر سهم های نوسانی را نشان می دهد و سهم هایی را معرفی می کند که کمترین قیمت و بیشترین قیمت در روز 5 درصد نوسان دارند.

((pmax)-(pmin))/((pmin)*100>5)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 55 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در 5 روز گذشته منفی معامله شده اند.

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 56 :

این فیلتر کاربردی مقدار استوکاستیک (Stochastic) نمادها در بورس را نشان می دهد.

در این فیلتر مقادیر K% در فیلد c1 و مقادیر D% در فیلد c2 نمایش داده می شود.

البته با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را به دلخواه تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار K و D هر کدام بر روی عدد 14 تنظیم شده است)


true == function ()
{
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin; 

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; }

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);

D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3

(cfield1)= AdvRoundColor(K,1)

(cfield2)= AdvRoundColor(D,2)

return true;
}
()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 57 :

این فیلتر کاربردی مقدار CCI نمادها در بورس را نشان می دهد. (فیلتر نمایش مقدار سی سی آی)

در این فیلتر مقادیر در فیلد C0 نمایش داده می شود و با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را تغییر دهید.


true==function(){
var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++)
{
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
}
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
}()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 58 :

این فیلتر کاربردی مقدار اندیکاتور Wiliams در بورس را نشان می دهد. (فیلتر نمایش مقدار اندیکاتور ویلیامز)

در این فیلتر مقادیر در فیلد C2 نمایش داده می شود و با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار R بر روی عدد 14 تنظیم شده است)


true == function ()
{
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin; 

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax)

max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin)

min = [ih][ipos].PriceMin; }

R = (max – (pc)) /(max – min) * -100

(cfield2)= AdvRoundColor(R,1)

return true;
}
()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 59 :

فیلتر کاربردی میانگین متحرک یکی از فیلترهای بسیار مهم در بازار بورس می باشد.

حتما از این فیلتر کاربردی و مهم استفاده نمایید.

فیلتر میانگین متحرک که در زیر قرار دارد سهم هایی که در بالای خط میانگین متحرک 26 روزه باشد را نشان می دهد. عدد 26 به دلخواه قابل تغییر است.


true==function()
{
var PriceN=function(){
var price=[ih][0].PClosing ;
var D=26 ;
var N=D-1 ;
var n ;
for(n=1;n<=N;n++)
price=[ih][n].PClosing + price ;
if(n=N)
{
price = price /(n+1) ;
}
return price ;
};
if((pl) > PriceN())
{
(cfield0)= Math.round(PriceN())
return true;
}
else
{
return false;
}
(cfield0)= PriceN()
}()

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 60 :

این فیلتر mfi سهم های بازار بورس را نشان می دهد و برای نوسانگیری استفاده می شود.

بر این اساس سهم هایی که mfi زیر 20 داشته باشند یعنی اشباع فروش در آن ها اتفاق افتاده و برای خرید مناسب هستند و سهم هایی که mfi بالای 80 داشته باشند یعنی اشباع خرید آن ها اتفاق افتاده و برای فروش مناسب هستند.

فیلتر ام اف آی (mfi) یکی از فیلتر های بورسی بسیار کاربردی و نوسان گیری در بورس است.


true==function(){
var i=0
var monyflow
var monyflow2
var pmonyflow=0
var nmonyflow=0
var mfi
//
for(i=0;i<14;i++) {
monyflow =[ih].QTotTran5J* ([ih].PClosing + [ih].PriceMax + [ih].PriceMin) / 3
monyflow2 = [ih][i+1].QTotTran5J * ([ih][i+1].PClosing+ [ih][i+1].PriceMax + [ih][i+1].PriceMin) / 3
if ( monyflow > monyflow2 ) pmonyflow = pmonyflow + monyflow
if ( monyflow < monyflow2 ) nmonyflow = nmonyflow + monyflow
}
mfi = 100 - ( 100 / (1+ (pmonyflow / nmonyflow)))
//
if ((tvol)!=0 && mfi<=50 && [is9]>80 ) return (1)
}()

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 61 :

با این فیلتر می توانید فقط سهم های پورتفوی خود را مشاهده فرمایید.

توجه داشته باشید به جای نمادهای ذکر شده نمادهای خود را وارد کنید و در صورتی که نمادهای شما چند نماد می باشد به صورت زیر کد را کپی کرده و نماد خود را اضافه کنید.


(l18).indexOf("خودرو") == 0 || (l18).indexOf("پسهند") == 0

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 62 :

فیلتر کاربردی حجم های مشکوک در سایت دیده بان بازار بورس یکی از فیلترهایی است که مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد.

از فیلتر زیر می توانید برای مشاهده حجم های مشکوک بازار استفاده فرمایید.

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 63 :

این فیلتر شرکت های زیان ده بورس را نشان می دهد. از طریق کد ساده زیر می توانید شرکت های زیان ده بازار بورس را مشاهده فرمایید.

(eps)<0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 64 :

این فیلتر کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات امروز سهم دو برابر میانگین حجم ماهانه می باشد.

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم قابل توجهی معامله شده اند.


true==function(){
var i
var sum30=0
var avg30
for(i=0;i<30;i++){
sum30=sum30+ [ih][i].QTotTran5J
}
avg30=Math.round(sum30/30)
(cfield0)=Math.round((tvol)/avg30)
if ((tvol)>2*avg30 && (tvol)!=0 ) return(1)
}()

 

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 65 :

فیلتر پول هوشمند و شناسایی پول های هدفمند از فیلتر مهم و کاربردی زیر مقدور می باشد. البته باید توجه داشت فاکتورهای دیگری نیز می بایست برای ورود پول هوشمند در نظر گرفته شود.

با توجه به موارد ذکر شده از فیلتر زیر می توانید به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند استفاده کنید.

(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)*4<(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 66 :

فیلتر کاربردی زیر فیلتر نمایش معاملات بلوکی می باشد.

برای اینکه بدانید کدام نمادها در بازار بورس معاملات بلوکی داشته اند این فیلتر را در سایت دیده بان بازار کپی نمایید.


(l18)[(l18).length-1]=='2'

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 67 :

فیلتر کاربردی زیر فیلتر سهم هایی است که حداقل 3 روز صف فروش داشته اند.

برای مشاهده سهم هایی که صف فروش 3 روزه داشته اند این فیلتر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

(py) > (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday > [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday > [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 68 :

فیلتر کاربردی زیر فیلتر سهم هایی است که حداقل 3 روز صف خرید در آخرین قیمت داشته اند.

برای مشاهده سهم هایی که صف خرید 3 روزه در بورس داشته اند این فیلتر برای استفاده سرمایه گذاران کد نویسی شده است.

(py) < (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday < [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday < [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 69 :

این فیلتر کاربردی بازار بورس سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ در سهم بیشتر از حجم فروش حقوقی در آن می باشد.

(ct).Buy_N_Volume > (ct).Sell_N_Volume

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 70 :

فیلتر بورسی زیر یک فیلتر کاربردی برای مشاهده سهم های فرابورسی می باشد.

این فیلتر به فیلتر شرکت های فرابورسی معروف است.

(bvol) == 1

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 71 :

فیلتر کاربردی زیر سهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل یک روز قبل صف خرید داشته اند.

این فیلتر صف خرید روز قبل در بورس نامید می شود.

[ih][0].PDrCotVal == Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 72 :

فیلتر کاربردی زیر فیلتر کندل دوجی یا صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی را نشان میدهد.

(pl) > (pf) && (pmax)>(pl) && (pmin)<(pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf)<1.004 && (py) > (pf)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 73 :

این فیلتر کاربردی و مهم فیلتر کندل چکش می باشد. از این فیلتر برای شناسایی سهم هایی که کندل چکش ساخته اند بسیار کاربردی است.

(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) > (py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) && (tno) > 1

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 74 :

از مهمترین فیلترهای کاربردی بورس فیلتر کندل چکش معکوس یا کندل ستاره ثاقب می باشد و با کد زیر قابل مشاده می باشد. (این فیلتر با نام چکش وارونه نیز معروف می باشد)

(pc) > (pl) && (pmax) > (pmin) && (py) > (pl) && (py)>= (pf) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) > (pl) && (tno) > 1

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 75 :

این فیلتر بورسی کاربردی و مهم زیر فیلتر دوجی سنجاقک می باشد و به درخواست کاربران در وبسایت ثروت آفرین کدنویسی شده است.

(pmin)<(pl) && (pl) == (pf) && (pl)/(pf)<1.005 && (pf) > (pc) && (pl) > (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 76 :

این فیلتر کاربردی بورس سهم های مثبت را نشان می دهد. سهم هایی که در قیمت پایانی بین 2 مثبت و 4 مثبت در بازار بورس در حال معامله هستند.

(plp) <= 4 && (plp) >= 2

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 77 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که آخرین قیمت آنها نسبت به یک روز قبل 4 درصد رشد داشته اند.

 (plp) > (([ih][0].PDrCotVal-(pl))/[ih][0].PDrCotVal>.4)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 78 :

فیلتر کاربردی زیر سهامی که نسبت به دو ماه قبل 50 درصد افت داشته است با این فیلتر قابل مشاهده است.

(([ih][59].PriceMax-(pl))/[ih][59].PriceMax>.50)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 79 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانی بین مثبت 2 و مثبت 4 باشد.

(plp) <= 4 && (plp) >= 2

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 80 :

فیلتر کاربردی بورسی زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات در آن ها بیشتر از 20 معامله است.

(tno) > 20

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 81 :

فیلتر کاربردی زیر سهم هایی که حجم معاملات آن ها بیشتر از حجم مبنا در بورس باشد را نشان می دهد.

(tvol) > (bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 82 :

ارزش معاملات بیشتر از 20 میلیون تومان با کد زیر قابل مشاهده است.

(tval) > 200000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 83 :

سهم هایی که قیمت دیروز بزرگتر از اولین قیمت باشد از کد زیر قابل مشاهده است.

(py) > (pf)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 84 :

سهم هایی که قیمت دیروز بزرگتر از کمترین قیمت باشد.

(py) > (pmin)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 85 :

سهم هایی که قیمت دیروز بزرگتر از بیشترین قیمت باشد.

(py) > (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 86 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت دیروز بزرگتر از آخرین قیمت باشد.

(py) > (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 87 :

سهم هایی که قیمت دیروز کوچکتر از اولین قیمت باشد.

(py) < (pf)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 88 :

سهم هایی که قیمت دیروز کوچکتر از کمترین قیمت باشد از کد زیر قابل مشاده است.

(py) < (pmin)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 89 :

فیلتر قیمت دیروز کوچکتر از بیشترین قیمت باشد.

(py) < (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 90 :

فیلتر بورسی و مهم زیر نمادهایی را نشات می دهد که قیمت دیروز در آنها کمتر از آخرین قیمت امروز آن ها در حال معامله است.

(py) < (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 91 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت دیروز کوچکتر از قیمت پایانی باشد.

(py) < (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 92 :

این فیلتر اولین قیمت بزرگتر از کمترین قیمت را نشان می دهد.

(pf) > (pmin)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 93 :

فیلتر اولین قیمت بزرگتر از بیشترین قیمت در سایت دیده بان بورس را نشان می دهد.

(pf) > (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 94 :

فیلتر اولین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت از کد زی قابل مشاهده است.

(pf) > (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 95 :

فیلتر زیر اولین قیمت بزرگتر از قیمت پایانی را نشان می دهد.

(pf) > (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 96 :

فیلتر زیر سهم هایی که اولین قیمت کوچکتر از کمترین قیمت را نشان می دهد.

(pf) < (pmin)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 97 :

اسن فیلتر اولین قیمت کوچکتر از بیشترین قیمت در بورس را نشاده می دهد.

(pf) < (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 98 :

اولین قیمت کوچکتر از آخرین قیمت از کد زیر قابل مشاهده است.

(pf) < (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 99 :

این فیلتر اولین قیمت کوچکتر از قیمت پایانی می باشد.

(pf) < (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 100 :

فیلتر بورسی کاربردی زیر نمادهایی را نشان می دهد که کمترین قیمت بزرگتر از بیشترین قیمت می باشد.

(pmin) > (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 101 :

کمترین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت در بورس از کد زیر قابل مشاهده است.

(pmin) > (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 102 :

فیلتر کمترین قیمت بزرگتر از قیمت پایانی از کد زیر قابل شناسایی است.

(pmin) > (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 103 :

این فیلتر کمترین قیمت کوچکتر از بیشترین قیمت در دیده بان بازار بورس را شناسایی می کند.

(pmin) < (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 104 :

فیلتر کمترین قیمت کوچکتر از آخرین قیمت از کد زیر قابل مشاهده است.

(pmin) < (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 105 :

این فیلتر سهم هایی که کمترین قیمت کوچکتر از قیمت پایانی را شناسایی می کند.

(pmin) < (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 106 :

فیلتر زیر بیشترین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت را نشان می دهد.

(pmax) > (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 107 :

این فیلتر بیشترین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت در بورس را نشان می دهد.

(pmax) > (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 108 :

فیلتر زیر بیشترین قیمت کوچکتر از آخرین قیمت را شناسایی می کند.

(pmax) < (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 109 :

فیلتر زیر سهم هایی که بیشترین قیمت کوچکتر از آخرین قیمت را نشان می دهد.

(pmax) < (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 110 :

فیلتر کاربردی و مهم بورسی زیر سهم هایی را نشان می دهد که آخرین قیمت بزرگتر از قیمت پایانی دارند.

(pl) > (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 111 :

فیلتر زیر آخرین قیمت کوچکتر از قیمت پایانی را شناسایی می کند.

(pl) < (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 112 :

فیلتر زیر سهم هایی را که قیمت دیروز بزرگتر از اولین قیمت و قیمت دیروز بزرگتر از کمترین قیمت و قیمت دیروز بزرگتر از بیشترین قیمت باشد را نشان می دهد.

(py) > (pf) && (py) > (pmin) && (py) > (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 113 :

فیلتر زیر سهم هایی را که قیمت دیروز بزرگتر از آخرین قیمت و قیمت دیروز کوچکتر از اولین قیمت و قیمت دیروز کوچکتر از کمترین قیمت باشد را شناسایی می کند.

(py) > (pl) && (py) < (pf) && (py) < (pmin)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 114 :

فیلتر زیر سهم هایی را که قیمت دیروز کوچکتر از بیشترین قیمت و قیمت دیروز کوچکتر از آخرین قیمت و قیمت دیروز کوچکتر از قیمت پایانی را نشان می دهد.

(py) < (pmax) && (py) < (pl) && (py) < (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 115 :

این فیلتر سهم هایی که اولین قیمت بزرگتر از کمترین قیمت و اولین قیمت بزرگتر از بیشترین قیمت و اولین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت باشد را نشان می دهد.

(pf) > (pmin) && (pf) > (pmax) && (pf) > (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 116 :

این فیلتر سهم هایی که اولین قیمت بزرگتر از قیمت پایانی و اولین قیمت کوچکتر از کمترین قیمت و اولین قیمت کوچکتر از بیشترین قیمت باشد را نشان می دهد.

(pf) > (pc) && (pf) < (pmin) && (pf) < (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 117 :

فیلتر زیر سهم هایی که اولین قیمت کوچکتر از آخرین قیمت و اولین قیمت کوچکتر از قیمت پایانی و کمترین قیمت بزرگتر از بیشترین قیمت را شناسایی می کند.

(pf) < (pl) && (pf) < (pc) && (pmin) > (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 118 :

این فیلتر سهم هایی که کمترین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت و کمترین قیمت بزرگتر از قیمت پایانی و کمترین قیمت کوچکتر از بیشترین قیمت باشد را نشان می دهد.

(pmin) > (pl) && (pmin) > (pc) && (pmin) < (pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 119 :

این فیلتر سهم هایی که کمترین قیمت کوچکتر از آخرین قیمت و کمترین قیمت کوچکتر از قیمت پایانی و بیشترین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت را شناسایی می کند.

(pmin) < (pl) && (pmin) < (pc) && (pmax) > (pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 120 :

فیلتر بورسی زیر سهم هایی که بیشترین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت و بیشترین قیمت کوچکتر از آخرین قیمت و بیشترین قیمت کوچکتر از آخرین قیمت را نشان می دهد.

(pmax) > (pc) && (pmax) < (pl) && (pmax) < (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 121 :

با فیلتر زیر آخرین قیمت بزرگتر از قیمت پایانی و آخرین قیمت کوچکتر از قیمت پایانی را می توان مشاهده نمود.

(pl) > (pc) && (pl) < (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 122 :

این فیلتر آخرین قیمت بزرگتر یا مساوی قیمت پایانی را نشان می دهد.

(pl) >= (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 123 :

فیلتر زیر آخرین قیمت کوچکتر یا مساوی قیمت پایانی را شناسایی می کند.

(pl) <= (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 124 :

سهم هایی که تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی پانصد ریال از فیلتر زیر قابل مشاهده است.

(pcc) <= 500

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 125 :

این فیلتر بورسی مهم تغییر قیمت پایانی کمتر از پانصد ریال را نشان می دهد.

(pcc) < 500

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 126 :

فیلتر زیر تغییر قیمت پایانی بیشتر یا مساوی دویست ریال را شناسایی می کند.

(pcc) >= 200

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 127 :

فیلتر زیر تغییر قیمت پایانی بیشتر از دویست ریال را نشان می دهد.

(pcc) > 200

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 128 :

این فیلتر تغییر قیمت آخرین معامله کمتر یا مساوی سیصد ریال را شناسایی می کند.

(plc) <= 300

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 129 :

سهم هایی که ارزش معاملات آن ها کمتر از 20 میلیون تومان باشد با کد زیر قابل مشاهده است.

(tval) < 200000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 130 :

این فیلتر بورسی و کاربردی تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از سیصد ریال را نشان می دهد.

(plc) < 300

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 131 :

فیلتر زیر تغییر قیمت آخرین معامله بیشتر یا مساوی هزار ریال را شناسایی می کند.

(plc) >= 1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 132 :

تغییر قیمت آخرین معامله بیشتر از هزار ریال از فیلتر زیر قایل مشاهده است.

(plc) > 1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 133 :

درصد تغییر قیمت آخرین معامله کمتر یا مساوی دو و نیم درصد از فیلتر زیر شناسایی می شود.

(plp) <= 2.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 134 :

درصد تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از دو و نیم درصد با فیلتر زیر نشان داده می شود

(plp) < 2.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 135 :

این فیلتر درصد تغییر قیمت آخرین معامله بیشتر یا مساوی یک و نیم درصد را نشان می دهد.

(plp) >= 1.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 136 :

فیلتر زیر درصد تغییر قیمت آخرین معامله بیشتر از یک و نیم درصد را نشان می دهد.

(plp) > 1.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 137 :

فیلتر زیر سهم هایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی دو و نیم درصد را نشان می دهد.

(pcp) <= 2.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 138 :

سهم هایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر از دو و نیم درصد با شد از فیلتر زیر قابل شناسایی است.

(pcp) < 2.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 139 :

سهم هایی که درصد تغییر قیمت پایانی بیشتر یا مساوی یک و نیم درصد باشد با فیلتر زیر نشان داده می شود.

(pcp) >= 1.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 140 :

سهم هایی که درصد تغییر قیمت پایانی بیشتر از یک و نیم درصد باشد از فیلتر کاربردی و مهم زیر شناسایی می شود.

(pcp) > 1.5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 141 :

این فیلتر نمادهای گروه صنعت زراعت و خدمات وابسته را نشان می دهد.

(cs)==01

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 142 :

این فیلتر نمادهای گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای را نشان می دهد.

(cs)==23

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 143 :

این فیلتر نمادهای گروه فلزات اساسی را نشان می دهد.

(cs)==27

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 144 :

این فیلتر نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات را نشان می دهد.

(cs)==34

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 145 :

این فیلتر نمادهای گروه قند و شکر را نشان می دهد.

(cs)==38

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 146 :

این فیلتر حق تقدم ها را نشان می دهد.

(l18)[(l18).length-1] == 'ح'

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 147 :

فیلتر زیر سهم هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی دو روز قبل باشد را نشان می دهد.

(pc) > [ih][1].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 148 :

فیلتر زیر قیمت پایانی یک روز قبل بیشتر از قیمت پایانی دو روز قبل باشد را شناسایی می کند

[ih][0].Pclosing > [ih][1].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 149 :

این فیلتر قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی دو روز قبل را نشان می دهد.

(pc) < [ih][1].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 150 :

فیلتر کاربردی و مهم بورسی زیر قیمت پایانی یک روز قبل کمتر از قیمت پایانی دو روز قبل را نشان می دهد.

[ih][0].Pclosing < [ih][1].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 151 :

سهم هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله در 2 روز قبل باشد از فیلتر بورسی زیر قابل مشاهده است.

(pc) > [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 152 :

سهم هایی که قیمت پایانی در یک روز قبل بیشتر از قیمت آخرین معامله در 2 روز قبل باشد از فیلتر زیر شناسایی می شود.

[ih][0].PClosing > [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 153 :

این فیلتر سهم هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت آخرین معامله در 2 روز قبل باشد را نشان می دهد.

(pc) < [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 154 :

قیمت پایانی در یک روز قبل کمتر از قیمت آخرین معامله در 2 روز قبل با فیلتر زیر قایل مشاهده است.

[ih][0].PClosing < [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 155 :

حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات در دو روز قبل از فیلتر زیر قابل شناسایی است.

(tvol) > [ih][1].QTotTran5J

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 156 :

حجم معاملات در یک روز قبل بیشتر از حجم معاملات در دو روز قبل با فیلتر زیر نشان داده می شود.

[ih][0].QTotTran5J > [ih][1].QTotTran5J

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 157 :

این فیلتر حجم معاملات امروز کمتر از حجم معاملات در دو روز قبل را شناسایی می کند.

(tvol) < [ih][1].QTotTran5J

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 158 :

فیلتر زیر حجم معاملات در یک روز قبل کمتر از حجم معاملات در دو روز قبل را نشان می دهد.

[ih][0].QTotTran5J < [ih][1].QTotTran5J

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 159 :

فیلتر زیر تعداد معاملات در یک روز قبل بیشتر از 50 باشد را نشان می دهد.

[ih][0].ZTotTran > 50

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 160 :

این فیلتر بورسی مهم تعداد معاملات امروز بیشتر از تعداد معاملات در دو روز قبل را شناسایی می کند.

(tno) > [ih][1].ZTotTran

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 161 :

فیلتر زیر سهم هایی که تعداد معاملات در یک روز قبل بیشتر از تعداد معاملات در دو رو قبل باشد را نشان می دهد.

[ih][0].ZTotTran > [ih][1].ZTotTran

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 162 :

این فیلتر سهم هایی که تعداد معاملات در یک روز قبل کمتر از 50 باشد را نشان می دهد.

[ih][0].ZTotTran < 50

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 163 :

فیلتر زیر سهم هایی که تعداد معاملات امروز کمتر از تعداد معاملات در دو رو قبل باشد را شناسایی می کند.

(tno) < [ih][1].ZTotTran

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 164 :

این فیلتر تعداد معاملات در یک روز قبل کمتر از تعداد معاملات در دو رو قبل را شناسایی می کند.

[ih][0].ZTotTran < [ih][1].ZTotTran

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 165 :

فیلتر زیر ارزش معاملات امروز بیشتر از ارزش معاملات یک روز قبل را نشان می دهد.

(tval) > [ih][0].QTotCap

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 166 :

فیلتر زیر ارزش معاملات یک روز قبل بیشتر از ارزش معاملات دو روز قبل را شناسایی می کند.

[ih][0].QTotCap > [ih][1].QTotCap

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 167 :

فیلتر زیر ارزش معاملات امروز کمتر از ارزش معاملات یک روز قبل را نشان می دهد.

(tval) < [ih][0].QTotCap

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 168 :

این فیلتر سهم هایی که ارزش معاملات یک روز قبل کمتر از ارزش معاملات دو روز قبل باشد را نشان می دهد.

[ih][0].QTotCap < [ih][1].QTotCap

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 169 :

فیلتر زیر سهم هایی که کمترین قیمت امروز بزرگتر از کمترین قیمت یک روز قبل باشد را شناسایی می کند.

(pmin) > [ih][0].PriceMin

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 170 :

فیلتر بورسی و کاربردی زیر نمادهایی که کمترین قیمت یک روز قبل بزرگتر از کمترین قیمت دو روز قبل را نشان می دهد.

[ih][0].PriceMin > [ih][1].PriceMin

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 171 :

کمترین قیمت امروز کوچکتر از کمترین قیمت یک روز قبل از فیلتر زیر شناسایی می شود.

(pmin) < [ih][0].PriceMin

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 172 :

این فیلتر کمترین قیمت یک روز قبل کوچکتر از کمترین قیمت دو روز قبل را نشان می دهد.

[ih][0].PriceMin < [ih][1].PriceMin

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 173 :

فیلتر زیر بیشترین قیمت امروز بزرگتر از بیشترین قیمت یک روز قبل را نشان می دهد.

(pmax) > [ih][0].PriceMax

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 174 :

این فیلتر بیشترین قیمت یک روز قبل بزرگتر از بیشترین قیمت دو روز قبل را نشان می دهد.

[ih][0].PriceMax > [ih][1].PriceMax

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 175 :

این فیلتر بورسی مهم و کاربردی بیشترین قیمت امروز کوچکتر از بیشترین قیمت یک روز قبل را شناسایی می کند.

(pmax) < [ih][0].PriceMax

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 176 :

فیلتر زیر بیشترین قیمت یک روز قبل کوچکتر از بیشترین قیمت دو روز قبل را نشان می دهد.

[ih][0].PriceMax < [ih][1].PriceMax

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 177 :

فیلتر زیر سهم هایی که آخرین قیمت بزرگتر از قیمت آخرین معامله در یک روز قبل باشد را نشان می دهد.

(pl) > [ih][0].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 178 :

فیلتر زیر سهم هایی که قیمت آخرین معامله در یک روز قبل بزرگتر از قیمت آخرین معامله در دو روز قبل باشد را شناسایی می کند.

[ih][0].PDrCotVal > [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 179 :

آخرین قیمت کمتر از از قیمت آخرین معامله در یک روز قبل از فیلتر زیر قابل شناسایی است.

(pl) < [ih][0].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 180 :

قیمت آخرین معامله در یک روز قبل کمتر از قیمت آخرین معامله در دو روز قبل از فیلتر کاربردی و مهم زیر نشان داده می شود.

[ih][0].PDrCotVal < [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 181 :

اولین قیمت امروز بزرگتر از اولین قیمت یک روز قبل از فیلتر بورسی زیر شناسایی می شد.

(pf) > [ih][0].PriceFirst

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 182 :

این فیلتر اولین قیمت یک روز قبل بزرگتر از اولین قیمت دو روز قبل را نشان میدهد.

[ih][0].PriceFirst > [ih][1].PriceFirst

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 183 :

فیلتر زیر سهم هایی که اولین قیمت امروز کمتر از اولین قیمت یک روز قبل باشد را نشان میدهد.

(pf) < [ih][0].PriceFirst

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 184 :

این فیلتر اولین قیمت یک روز قبل کمتر از اولین قیمت دو روز قبل را شناسایی می کند.

ih][0].PriceFirst < [ih][1].PriceFirst

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 185 :

حجم معاملات امروز بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته از فیلتر زیر قابل مشاهده است.

(tvol) > [is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 186 :

حجم معاملات امروز بیشتر از 2 برابر میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته از فیلتر زیر نشان داده می شود.

(tvol) > 2*[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 187 :

ایم فیلتر سهم هایی که حجم معاملات امروز بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته باشد را نشان می دهد.

(tvol) > [is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 188 :

حجم معاملات امروز بیشتر از 2 برابر میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته از فیلتر زیر قابل مشاهده است.

(tvol) > 2*[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 189 :

این فیلتر میانگین تعداد معاملات روزانه در 3 ماه گذشته بیشتر از 1000 معامله را نشان می دهد.

[is9] > 1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 190 :

فیلتر کاربردی زیر سهم هایی که میانگین تعداد معاملات روزانه در 12 ماه گذشته بیشتر از 1000 معامله باشد را شناسایی کی کند.

[is10] > 1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 191 :

فیلتر شرکت های کوچک بورس و شرکت هایی را نشان می دهد که زیر 150 میلیون سهم دارند. (عدد قابل تغییر می باشد)

(z)<=150000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 192 :

فیلتر شرکت های بزرگ بورس و شرکت هایی را نشان می دهد که بالای ده میلیارد سهم دارند. (عدد قابل تغییر می باشد)

(z)>=10000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 193 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که P/E (پی بر ای) کمتر از 5 دارند.

(pe) < 5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 194 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بزرگتر و یا یا مساوی پایین‌ترین قیمت می باشد.

(pf) >= (pmin)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 195 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کوچکتر و یا مساوی بالاترین قیمت است.

(pf)<=(pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 196 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت آخرین معامله باشد.

(pf)>(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 197 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله می باشد.

(pf)<(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 198 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی است.

(pf) > (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 199 :

فیلتر کاربردی زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت پایانی باشد.

(pf) < (pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 200 :

فیلتر کاربردی بورسی زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی کمتر از بالاترین قیمت است.

(pc)<(pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 201 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که سهم‌هایی که قیمت پایانی با بالاترین قیمت برابر است.

(pc)==(pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 202 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی و کمتر از بالاترین قیمت است.

(pf)>(pc)&&(pf)<(pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 203 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است.

(pf)<(pl)&&(pf)<(pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 204 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی دیروز است.

(pc)>[ih][0].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 205 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز با قیمت پایانی برابر است.

(pc)==[ih][0].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 206 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی دیروز است.

(pc)<[ih][0].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 207 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله دیروز است.

(pc)>[ih][0].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 208 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است.

(pc)==[ih][0].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 209 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت بیشتر از قیمت پایانی است.

(pmin)>(pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 210 :

فیلتر بورسی و مهم زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت با قیمت پایانی برابر است.

(pmin)==(pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 211 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت بزرگتر و یا مساوی قیمت پایانی است.

(pmin)>=(pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 212 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که بالاترین قیمت با پایین‌ترین قیمت برابر است

(pmin)==(pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 213 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله کمتر از بالاترین قیمت است.

(pl)<(pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 214 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات دیروز است.

(tvol)>[ih][0].QTotTran5J

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 215 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات دیروز بیشتر از حجم معاملات 2 روز قبل است.

[ih][0].QTotTran5J>[ih][1].QTotTran5J

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 216 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات دیروز بیشتر از 1000 است.

[ih][0].ZTotTran>1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 217 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات امروز بیشتر از دیروز است.

(tno)>[ih][0].ZTotTran

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 218 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات دیروز کمتر از 100 است.

[ih][0].ZTotTran<100

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 219 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت امروز با پایین‌ترین قیمت دیروز برابر است.

(pmin)==[ih][0].PriceMin

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 220 :

فیلتر بورسی و کاربردی زیر سهم هایی را نشان می دهد که بالاترین قیمت امروز با بالاترین قیمت دیروز برابر است.

(pmax)==[ih][0].PriceMax

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 221 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است.

(pl)==[ih][0].PDrCotVal

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 222 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله امروز با قیمت اولین معامله دیروز برابر است.

(pf)==[ih][0].PriceFirst

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 223 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 12 ماه گذشته بیش از 5 میلیارد تومان است.

[is2]>50000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 224 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 3 ماه گذشته زیر 5 میلیارد تومان است.

[is1]<50000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 225 :

فیلتر بورسی کاربردی زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 12 ماه گذشته کمتر از 3 میلیارد تومان است.

[is2]<30000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 226 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.

(tvol)>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 227 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 2 برابر میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.

(tvol)>2*[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 228 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.

(tval)>[is1]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 229 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.

(tval)>[is2]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 230 :

فیلتر مهم و کاربردی زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش ارزش معاملات زیر میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.

(tval)<[is1]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 231 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش ارزش معاملات زیر میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.

(tval)<[is2]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 232 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 3 ماه گذشته بیشتر از 3 میلیارد تومان است.

[is1]>30000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 233 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.

(tno)>[is9]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 234 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.

(tno)>[is10]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 235 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش تعداد معاملات زیر میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.

(tno)<[is9]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 236 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش تعداد معاملات زیر میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.

(tno)<[is10]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 237 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته بیشتر از 3 میلیون است.

[is5]>30000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 238 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته بیشتر از 3 میلیون است.

[is6]>30000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 239 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته زیر 200 هزار است.

[is5]<200000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 240 :

فیلتر بورسی و کاربردی زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته زیر 200 هزار است.

[is6]<200000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 241 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 3 ماه گذشته بیش از 5000 باشد.

[is9]>5000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 242 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 12 ماه گذشته بیش از 2000 باشد.

[is10]>2000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 243 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 3 ماه گذشته زیر 1000 باشد.

[is9]<1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 244 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 12 ماه گذشته زیر 3000 باشد.

[is10]<3000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 245 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته بیش از 30 روز منفی داشته‌اند.

[is18]>30

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 246 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته زیر 20 روز منفی داشته‌اند.

[is18]<20

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 247 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته بیش از 100 روز منفی داشته‌اند.

[is19]>100

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 248 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته زیر 80 روز منفی داشته‌اند.

[is19]<80

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 249 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 3 ماه گذشته بیش از 50 درصد منفی داشته‌اند.

[is20]>50

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 250 :

فیلتر بورسی مهم زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 3 ماه گذشته زیر 30 درصد منفی داشته‌اند.

[is20]<30

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 251 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 12 ماه گذشته بیش از 40 درصد منفی داشته‌اند.

[is21]>40

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 252 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 12 ماه گذشته زیر 35 درصد منفی داشته‌اند.

[is21]<35

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 253 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته بیش از 30 روز مثبت داشته‌اند.

[is26]>30

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 254 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته زیر 25 روز مثبت داشته‌اند.

[is26]<25

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 255 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته بیش از 100 روز مثبت داشته‌اند.

[is27]>100

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 256 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته زیر 80 روز مثبت داشته‌اند.

[is27]<80

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 257 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 3 ماه گذشته بیش از 50 درصد مثبت داشته‌اند.

[is28]>50

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 258 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 3 ماه گذشته زیر 30 درصد مثبت داشته‌اند.

[is28]<30

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 259 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 12 ماه گذشته بیش از 55 درصد مثبت داشته‌اند.

[is29]>55

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 260 :

فیلتر کاربردی و مهم زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 12 ماه گذشته زیر 50 درصد مثبت داشته‌اند.

[is29]<50

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 261 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.

[is50]>10000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 262 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.

[is50]<1000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 263 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.

[is51]>10000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 264 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.

[is51]<1000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 265 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون بوده است.

[is54]>8000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 266 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر 100 هزار بوده است.

[is54]<100000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 267 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون بوده است.

[is55]>8000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 268 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر 100 هزار بوده است.

[is55]<100000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 269 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از 2000 بوده است.

[is58]>2000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 270 :

فیلتر بورسی و مهم زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر 300 بوده است.

[is58]<300

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 271 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از 1000 بوده است.

[is59]>1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 272 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر 200 بوده است.

[is59]<200

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 273 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از 10 بوده است.

[is62]>10

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 274 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر 1 بوده است.

[is62]<1

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 275 :

فیلتر بورسی کاربردی و مهم زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از 8 بوده است.

[is63]>8

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 276 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر 1 بوده است.

[is63]<1

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 277 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از 1000 بوده است.

[is66]>1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 278 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر 250 بوده است.

[is66]<250

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 279 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از 1000 بوده است.

[is67]>1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 280 :

فیلتر بورسی زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر 300 بوده است.

[is67]<300

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 281 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.

[is70]>10000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 282 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.

[is70]<1000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 283 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.

[is71]>10000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 284 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.

[is71]<1000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 285 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 5 میلیون بوده است.

[is74]>5000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 286 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر 100 هزار بوده است.

[is74]<100000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 287 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 5 میلیون بوده است.

[is75]>5000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 288 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر 200 هزار بوده است.

[is75]<200000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 289 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2000 بوده است.

[is78]>2000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 290 :

فیلتر کاربردی و مهم زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر 200 بوده است.

[is78]<200

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 291 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 1000 بوده است.

[is79]>1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 292 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر 200 بوده است.

[is79]<200

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 293 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 10 بوده است.

[is82]>10

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 294 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر 1 بوده است.

[is82]<1

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 295 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 بوده است.

[is83]>5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 296 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر 1 بوده است.

[is83]<1

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 297 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از 1000 بوده است.

[is86]>1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 298 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر 250 بوده است.

[is86]<250

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 299 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از 1000 بوده است.

[is87]>1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 300 :

فیلتر کاربردی بورسی و مهم زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر 300 بوده است.

[is87]<300

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 301 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم 3 ماه گذشته داشته اند.

(tvol)<[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 302 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم 12 ماه گذشته داشته اند.

(tvol)<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 303 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 304 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 305 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 306 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume<[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 307 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 308 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 309 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 310 :

این فیلتر بورسی سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_N_Volume>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 311 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume<[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 312 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_N_Volume<[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 313 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 314 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_N_Volume<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 315 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is51]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 316 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is50]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 317 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is50]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 318 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is51]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 319 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is70]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 320 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is70]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 321 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 322 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 323 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume>[is70]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 324 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume<[is70]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 325 :

این فیلتر بورسی مهم سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume>[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 326 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume<[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 327 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is50]>[is70]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 328 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is50]<[is70]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 329 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is51]>[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 330 :

این فیلتر بورسی سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is51]<[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 331 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is50]>[is51]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 332 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is50]<[is51]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 333 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is50]>[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 334 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is50]<[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 335 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is70]>[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 336:

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is70]<[is71]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 337 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume>[is54]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 338 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume<[is54]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 339 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume>[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 340 :

این فیلتر بورسی و مهم سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume<[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 341 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume>[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 342 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume<[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 343 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 344 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 345 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_N_Volume>[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 346 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_N_Volume<[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 347 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_N_Volume>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 348 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_N_Volume<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 349 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is54]>[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 350 :

این فیلتر بورسی مهم و کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is54]<[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 351 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is55]>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 352 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is55]<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 353 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is54]>[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 354 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is54]<[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 355 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is54]>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 356 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is54]<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 357 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is74]>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 358 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is74]<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 359 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is54]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 360 :

این فیلتر مهم بورسی سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is54]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 361 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 362 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 363 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 364 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 365 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 366 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 367 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume>[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 368 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume<[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 369 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 370 :

این فیلتر بورسی مهم سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 371 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is50]>[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 372 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is50]<[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 373 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is50]>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 374 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is50]<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 375 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is51]>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 376 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is51]<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 377 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is50]>[is54]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 378 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is50]<[is54]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 379 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is50]>[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 380 :

این فیلتر کاربردی و مهم سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is50]<[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 381 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is51]>[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 382 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is51]<[is55]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 383 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is70]>[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 384 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.

[is70]<[is74]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 385 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is70]>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 386 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is70]<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 387 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is71]>[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 388 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.

[is71]<[is75]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 389 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.

[is50]>[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 390 :

این فیلتر کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.

[is50]<[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 391 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.

[is51]>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 392 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.

[is51]<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 393 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.

[is50]>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 394 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.

[is50]<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 395 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.

[is70]>[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 396 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.

[is70]<[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 397 :

سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.

[is71]>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 398 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.

[is71]<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 399 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.

[is70]>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 400 :

این فیلتر بورسی مهم و کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.

[is70]<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 401 :

سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI>[is58]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 402 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI<[is58]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 403 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI>[is59]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 404 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI<[is59]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 405 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI>[is78]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 406 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI<[is78]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 407 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI>[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 408 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI<[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 409 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountI>[is78]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 410 :

این فیلتر کاربردی بورس سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountI<[is78]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 411 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountI>[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 412 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountI<[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 413 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN>[is62]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 414 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN<[is62]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 415 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN>[is63]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 416 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN<[is63]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 417 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN>[is82]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 418 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN<[is82]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 419 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN>[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 420 :

این فیلتر بورسی و مهم سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN<[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 421 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountN>[is82]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 422 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountN<[is82]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 423 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountN>[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 424 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountN<[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 425 :

این فیلتر بورسی مهم و کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI>[is66]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 426 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI<[is66]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 427 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI>[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 428 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI<[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 429 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI>[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 430 :

این فیلتر مهم بورسی سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI<[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 431 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 432 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountI<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 433 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountI>[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 434 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountI<[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 435 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountI>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 436 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountI<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 437 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN>[is66]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 438 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN<[is66]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 439 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN>[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 440 :

این فیلتر کاربردی بورس سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN<[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 441 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN>[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 442 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN<[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 443 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 444 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

(ct).Buy_CountN<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 445 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountN>[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 446 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountN<[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 447 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountN>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 448 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

(ct).Sell_CountN<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 449 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

[is58]<[is78]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 450 :

این فیلتر بورسی مهم سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

[is58]>[is78]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 451 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

[is59]<[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 452 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

[is59]>[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 453 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

[is58]<[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 454 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

[is58]<[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 455 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

[is58]<[is59]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 456 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

[is58]>[is59]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 457 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

[is78]<[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 458 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

[is78]>[is79]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 459 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.

[is62]<[is82]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 460 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.

[is62]>[is82]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 461 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

[is63]<[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 462 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

[is63]>[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 463 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

[is62]<[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 464 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

[is62]<[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 465 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.

[is62]<[is63]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 466 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.

[is62]>[is63]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 467 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

[is82]<[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 468 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.

[is82]>[is83]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 469 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

[is58]<[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 470 :

این فیلتر کاربردی بورس سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

[is58]>[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 480 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is59]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 481 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is59]>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 482:

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is58]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 483 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is58]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 484 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.

[is58]<[is66]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 485 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.

[is58]>[is66]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 486 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

[is58]<[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 487 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

[is58]>[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 488 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

[is59]<[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 489 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

[is59]>[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 490 :

این فیلتر کاربردی و مهم بورسی سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

[is78]<[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 491 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

[is78]>[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 492 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is78]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 493 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is78]>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 494 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is79]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 495 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is79]>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 496 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

[is62]<[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 497 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

[is62]>[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 498 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is63]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 499 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is63]>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 500 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is62]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 501 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is62]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 502 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.

[is62]<[is66]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 503 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.

[is62]>[is66]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 504 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

[is62]<[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 505 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

[is62]>[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 506 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

[is63]<[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 507 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.

[is63]>[is67]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 508 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

[is82]<[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 509 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.

[is82]>[is86]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 510 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is82]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 511 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is82]>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 512 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is83]<[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 513 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.

[is83]>[is87]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 514 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is50]/[is58])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 515 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is50]/[is58])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 516 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is51]/[is59])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 517 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is51]/[is59])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 518 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is70]/[is78])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 519 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is70]/[is78])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 520 :

این فیلتر بورسی سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 521 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 522 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

([is50]/[is58])>([is51]/[is59])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 523 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

([is50]/[is58])<([is51]/[is59])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 524 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

([is50]/[is58])>([is70]/[is78])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 525 :

این فیلتر بورسی مهم سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

([is50]/[is58])<([is70]/[is78])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 526 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

([is50]/[is58])>([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 527 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

([is50]/[is58])<([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 528 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

([is51]/[is59])>([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 529 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

([is51]/[is59])<([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 530 :

این فیلتر کاربردی بورس سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is70]/[is78])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 531 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is70]/[is78])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 532 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 533 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 534 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is50]/[is58])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 535 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is50]/[is58])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 536 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is51]/[is59])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 537 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is51]/[is59])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 538 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

([is70]/[is78])>([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 539 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.

([is70]/[is78])<([is71]/[is79])

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 540 :

این فیلتر بورسی مهم سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان کمتر از حجم مبنا است.

(tvol)<(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 541 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا است.

(bvol)<(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 542 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم ماه کمتر از حجم مبنا است.

(bvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 543 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است.

(bvol)<[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 544 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است.

(bvol)>[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 545 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است.

(bvol)<[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 546 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است.

(bvol)>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 547 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از 3 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است.

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 548 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی است.

(plp)>1&&(pcp)<-1

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 549 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد.

(pcp)<-3&&(plp)>-3

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 550 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که روند نزولی‌شان تمام شده و آماده‌ی روند صعودی هستند.

(pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 551 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف فروش‌ در آنها جمع شده‌ و گارد صعودی گرفته‌اند.

(tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 552 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند.

(pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 553 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تقاضای بالایی در قیمت‌های مثبت دارند.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 554 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف خرید هستند. (شماره 1)

(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 555 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف خرید هستند. (شماره 2)

(plp)>+4.6&&(qd1)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 556 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف خرید هستند. (شماره 3)

(pl)>=(tmax)-6&&(pl)<=(tmax)&&(po1)<=(tmax)&&(zo1)!=0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 557 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که کندل چکش یا مرد آویزان دارند.

(pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 558 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف خرید هستند.

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 559 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است.

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 560 :

این فیلتر بورسی کاربردی و مهم سهم‌هایی را نشان می دهد که صف خرید کم حجم دارند.

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 561 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها بیش 1 میلیون است.

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=1000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 562 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است.

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=2*(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 563 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها زیر 1 میلیون است.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 564 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که کم‌ترین قیمت را نسبت به 3 روز گذشته دارند.

(pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 565 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل 3 روز است بیش از 4% منفی هستند.

(pcp)<-4&&[ih][0].PClosing<0.96*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.96*[ih][2].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 566 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز از مثبت به منفی رفته‌اند.

(pf)>(py)&&(pl)<(py)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 567 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز از منفی به مثبت رفته‌اند.

(pf)<(py)&&(pl)>(py)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 568 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز مثبت بسته شده‌اند. (شماره 1)

(pl)>(py)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 569 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز مثبت بسته شده‌اند. (شماره 2)

(plc)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 570 :

این فیلتر بورسی سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز مثبت بسته شده‌اند. (شماره 3)

(plp)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 571 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند و احتمالاً فردا نیز منفی باشند:

(pl)<(py)&&(pc)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 572 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند. (شماره 1)

(pl)<(py)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 573 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند. (شماره 2)

(plc)<0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 574 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند. (شماره 3)

(plp)<0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 575 :

این فیلتر بورسی مهم سهم‌هایی را نشان می دهد که سفارش‌های خریداران سنگین و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی است.

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3))&&(pl)>=(py)&&(pl)!=(tmax)&&(tno)>30&&(ct).Buy_CountI>=(ct).Sell_CountI

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 576 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف فروش هستند.

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 577 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف فروش هستند.

(pl)<=1.006*(tmin)&&(qd1)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 578 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها زیر 1 میلیون است.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 579 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است.

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 580 :

این فیلتر مهم بورسی سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است.

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)&&(qo1)>(bvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 581 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها بیش 1 میلیون است.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=1000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 582 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله آن‌ها بالاترین قیمت روزشان است.

(pmax)==(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 583 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله آن‌ها پایین‌ترین قیمت روزشان است.

(pmin)==(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 584 :

این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که تعداد سهام‌شان بیش از 30 میلیارد است (بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی).

(z)>=30000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 585 :

این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که تعداد سهام‌شان زیر 100 میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی).

(z)<=100000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 586 :

این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان زیر 300 میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 1)

(z)*(pc)<=3000000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 587 :

این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان زیر 300 میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 2)

(mv)<=3000000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 588 :

این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان بیش از 30 هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 1)

(z)*(pc)>=300000000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 589 :

این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان بیش از 30 هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 2)

(mv)>=300000000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 590 :

این فیلتر بورسی مهم سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان زیر 1000 تومان است.

(pc)<10000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 591 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان زیر 200 تومان است (ارزان‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس).

(pc)<2000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 592 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان 500 تا 1000 تومان است.

(pc)>=5000&&(pc)<=10000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 593 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان بیش از 3000 تومان است (گران‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس).

(pc)>=30000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 594 :

این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که P/E زیر 5 دارند (شرکت‌های دارای پایین‌ترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس).

(pe)<=5

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 595 :

این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که P/E بالای 300 دارند (شرکت‌های دارای بالاترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس).

(pe)>=300

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 596 :

این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که EPS بالای 500 تومان دارند.

(eps)>=5000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 597 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات‌شان بیش از 5000 است.

(tno)>=5000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 598 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات‌شان زیر 100 است.

(tno)<=100

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 599 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان بیش از 50 میلیون است.

(tvol)>=80000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 600 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان زیر 100 هزار است.

(tvol)<=100000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 601 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که ارزش معاملات‌شان بیش از 5 میلیارد تومان است.

(tval)>=50000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 602 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که ارزش معاملات‌شان زیر 100 میلیون تومان است.

(tval)<=1000000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 603 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز قیمت پایانی مثبت و قیمت آخرین معامله منفی بوده است.

[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 604 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز قیمت پایانی منفی و قیمت آخرین معامله مثبت بوده است.

[ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 605 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز مثبت بوده است.

[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 606 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز صف فروش بوده‌اند.

[ih][0].PDrCotVal==Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 607 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیش‌تر از قیمت دیروز است.

(pc)>(py)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 608 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که کندل دوجی صلیب ساخته‌اند.

(pf)==(pl)&&(pmax)>(pl)&&(pmin)<(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 609 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قیمت 3 روزه آن‌ها از میانگین قیمت 14 روزه بیشتر است.

(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 610 :

این فیلتر کاربردی بورس سهم‌هایی را نشان می دهد که که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 611 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که که قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 612 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی بیش از 5 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=5*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 613 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است.

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 614 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_N_Volume>[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 615 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ها است.

(ct).Sell_N_Volume>(ct).Sell_I_Volume

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 616 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 10 برابر میزان خریدشان است.

(ct).Sell_N_Volume>10*(ct).Buy_N_Volume

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 617 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.

(ct).Buy_I_Volume>[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 618 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.

(ct).Sell_I_Volume>[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 619 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم سفارش‌های خرید بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های فروش است.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(10*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 620 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم سفارش‌های فروش بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های خرید است.

((qo1)+(qo2)+(qo3))>(10*((qd1)+(qd2)+(qd3)))

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 621 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقیقی است.

(ct).Buy_CountI>=2*((ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 622 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقیقی است.

(ct).Sell_CountI>=2*((ct).Buy_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 623 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 5 برابر میانگین حجم 12 ماه گذشته بوده است.

(tvol)>5*[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 624 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 3 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته بوده است.

(tvol)>3*[is5]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 625 :

این فیلتر بورسی مهم سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها زیر 3 درصد باشد.

(plp)<=-3

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 626 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها بیش از 3 درصد باشد.

(plp)>=3

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 627 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها زیر 3 درصد باشد.

(pcp)<=-3

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 628 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها بیش از 3 درصد باشد.

(pcp)>=3

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 629 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اولین قیمت امروز آن‌ها کمتر یا مساوی قیمت دیروز است.

(pf)<=(py)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 630 :

این فیلتر بورسی سهم‌هایی را نشان می دهد که اولین قیمت امروز آن‌ها بیشتر یا مساوی قیمت دیروز است.


(pf)>=(py)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 631 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت آخرین معامله بیش از 1000 ریال است.


(plc)>=1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 632 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از 50 ریال است.


(plc)<=50

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 633 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت پایانی بیش از 1000 ریال است.


(pcc)>=1000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 634 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت پایانی کمتر از 50 ریال است.


(pcc)<=50

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 635 :

فیلتر زیر نمایش معاملات عمده می باشد.


(l18)[(l18).length-1]=='4'

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 636 :

این فیلتر شرکت‌های کوچکی که خرید سهامداران حقوقی بیش از 30 درصد حجم معاملات است را نشان می دهد.


(z)*(pc)<=5000000000000&&(ct).Sell_N_Volume<=(ct).Buy_N_Volume&&(ct).Buy_N_Volume>=0.3*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 637 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت روز است و صف خرید نیستند.

(pl)==(pmax)&&(pl)!=(tmax)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 638 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروزشان بیشتر از دیروز، سفارش‌های خرید بیش از 3 برابر سفارش‌های فروش و حجم معاملات بیش از حجم مبنا است.


(pc)>(py)&&(tvol)>=(bvol)&&((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 639 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که سفارش‌های خرید بیش از 100 برابر سفارش‌های فروش است.


((qd1)+(qd2)+(qd3))>(100*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 640 :

این فیلتر مهم بورس سهم‌هایی را نشان می دهد که چندین روز منفی بوده‌اند و در حال برگشت روند از منفی به مثبت هستند.

این فیلتر نیز یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس می باشد.


((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2)&&(pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pf)>(pmin)&&(pf)>(py)) || ((pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf)&&(tno)>10&&(pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pl)>1.02*(pmin))

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 641 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله 10 درصد کمتر از قیمت 21 روز پیش است.


[ih][21].PClosing<(pl)-((pl)*0.1)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 642 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که بالای میانگین متحرک 14 روزه قرار دارند.


true==function()
{
var PriceN=function(){
var price=[ih][0].PClosing ;
var D=14 ;
var N=D-1 ;
var n ;
for(n=1;n<=N;n++) price=[ih][n].PClosing + price ; if(n=N) { price = price /(n+1) ; } return price ; }; if((pl) > PriceN())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 643 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (کد به کد حقوقی به حقیقی).


(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 644 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی).


(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 645 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است.

این فیلتر از دسته فیلترهای مهم و کاربردی بازار بورس است.


(ct).Buy_CountN>=2*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 646 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی بیش از 5 برابر تعداد فروشندگان حقوقی است.


(ct).Buy_CountN>=5*((ct).Sell_CountN)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 647 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (کد به کد حقیقی به حقوقی).


(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 648 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقیقی به حقوقی).


(ct).Buy_N_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.7*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 649 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.


(ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 650 :

این فیلتر بورسی کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 برابر تعداد خریداران حقوقی است.


(ct).Sell_CountN>=5*((ct).Buy_CountN)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 651 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت یا الگوی تیک صعودی ساعت).


(pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 652 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت یا فیلتر تیک صعودی ساعت).


(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 653 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% است (الگوی ساعت یا تیک).


(pl)>=(pc)*1.03

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 654 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک).


(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 655 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است. (الگوی ساعت منفی یا فیلتر تیک نزولی ساعت)

این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس می باشد.


(pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 656 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی فیلتر تیک نزولی ساعت).


(pcp)-(plp)>2&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 657 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% است (الگوی ساعت یا تیک).


(pl)*1.03<=(pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 658 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% است.


(pl)*1.03>=(pc)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 659 :

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک).


(pcp)-(plp)>2

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 660 :

این فیلتر بورسی سهم هایی را نشان می دهد که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند. (حجم‌های مشکوک)

این فیلتر یکی از فیلترهای کاربردی و مهم بازار بورس است.


(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 661 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته است. (این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس است)


(tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 662 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است.

این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس است.


(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 663 :

فیلتر ورود پول (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس فیلتر ورود پول در یک سهم می باشد.


(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 664 :

فیلتر ورود پول (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس برای شناسایی ورود پول در یک سهم مورد استفاده قرار می گیرد.


(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 665 :

فیلتر ورود پول (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز ورود پول در یک سهم را نشان می دهد..


(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 666 :

فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی. (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس ورود پول و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی ر نشان می دهد.


(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 667 :

فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی. (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی است.


(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 668 :

فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 3)

از این فیلتر کاربردی بورس نیز به عنوان فیلتر ورود پول و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی استفاده کنید.


(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 669 :

فیلتر ورود پول هوشمند (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند می باشد. این فیلتر یک فیلتر کاربردی است و می تواند به عنوان یک “فیلتر طلایی” مهم مورد استفاده قرار گیرد.


(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 670 :

فیلتر ورود پول هوشمند (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند شناخته می شود.


(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 671 :

فیلتر ورود پول هوشمند (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند می باشد.


(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 672 :

فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی را نشان می دهد. این فیلتر یک فیلتر کاربردی است و می تواند به عنوان یک “فیلتر طلایی” در بورس مورد استفاده قرار گیرد.


(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 673 :

فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی می باشد.


(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 674 :

فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز به عنوان ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی شناخته می شود.


(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 675 :

فیلتر خروج پول هوشمند (شماره 1)

این فیلتر بورسی مهم و کاربردی به عنوان فیلتر خروج پول هوشمند در یک سهم شناخته می شود.


(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 676 :

فیلتر خروج پول هوشمند (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول هوشمند در یک سهم را نشان می دهد.


(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 677 :

فیلتر خروج پول هوشمند (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول هوشمند در یک سهم را نشان می دهد.


(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 678 :

فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی. (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول هوشمند در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.


(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 679 :

فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی. (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول هوشمند در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.


(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 680 :

فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 3)

از این فیلتر کاربردی بورس نیز برای خروج پول هوشمند در سهم و شناسایی کد به کد حقیقی به حقوقی استفاده نمایید.


(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 681 :

فیلتر خروج پول (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در یک سهم را نشان می دهد.


(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 682 :

فیلتر خروج پول (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در یک سهم را نشان می دهد.


(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 683 :

فیلتر خروج پول (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول در یک سهم را نشان می دهد.


(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 684 :

فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در سهم و همچنین کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.


(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 685 :

فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در سهم و همچنین کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.


(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 686 :

فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.


(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 687 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم مبنای کمتر از یک و نیم میلیون دارند.


(bvol) < 1500000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 688 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم مبنای بیشتر از یک و نیم میلیون دارند.


(bvol) > 1500000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 689 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات امروز در آن ها بیشتر از 2 برابر حجم معاملات دیروزشان بوده است.


[ih][0].QTotTran5J > 2*[ih][0].QTotTran5J

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 690 :

این فیلتر بورسی مهم سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات داشته اند.


(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 691 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش چشمگیر حجم معاملات داشته اند.


(tvol)> 2*[is5] && (tvol)>3*[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 692 :

فیلتر حجم معاملات مطلوب از فیلتر زیر قابل مشاهده است.


[is5]>3*(bvol) && [is5]>[is6]

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 693 :

فیلتر مهم و کاربردی بورس زیر از سه فیلتر سهم‌هایی که پیش‌بینی می‌شود فردا مثبت باشند و فیلتر سهم‌هایی که میانگین قیمت 3 روزه آن‌ها از میانگین قیمت 14 روزه در آن ها بیشتر است و فیلتر سهم‌هایی که کندل چکش یا مرد آویزان ساخته اند تشکیل شده است.


(tno)>50 && (bvol)<=7000000 && (ct).Buy_N_Volume>30000 && (eps)>0 && (tvol)>(bvol) && (plp)>=(pcp)+1&&(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)&&(pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))

توجه داشته باشید برخی افراد سودجو این فیلتر را که به صورت رایگان در وبسایت قرار داده شده است می فروشند.

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 694 :

این فیلتر مهم و کاربردی بورس سهم هایی که سنگینی خریدار در لحظه دارند را نشان می دهد.


(qd1)+(qd2)+(qd3)>((qo1)+(qo2)+(qo3))*10

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 695 :

این فیلتر سهم هایی که سنگینی فروشنده در لحظه دارند را نشان می دهد.


(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 696 :

این فیلتر ورود نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) در سهم را نشان می دهد.


(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 697 :

این فیلتر خروج نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) در سهم را نشان می دهد.


(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 698 :

فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تا سه روز قبل حجم معامله در آن ها صفر بوده است.


[ih][0].QTotTran5J == 0 && [ih][1].QTotTran5J == 0 && [ih][2].QTotTran5J == 0

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 699 :

این فیلتر کاربردی و مهم بورس قدرت 3 برابری خریداران و افزایش حجم 3 برابری امروز نسبت به دیروز را نشان می دهد.


(tvol)>=(3*[ih][0].QTotTran5J)&&(ct).Buy_I_Volume>=3*[ih][0].QTotTran5J&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 3* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 700 :

فیلتر سهم های کوچک بازار : فیلتر بورسی مهم و کاربردی زیر تعداد سهام شرکت های بازار بورس را در قیمت هر سهم آن ضرب کرده و سهم هایی که قیمت آن ها کم تر از 500 میلیارد ریال هستند را نمایش می دهد.


(z)*(pc)<(500000000000)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 701 :

فیلتر کاربردی سهم های کوچک بازار : فیلتر مهم و کاربردی زیر سهم های کوچک بازار را نشان می دهد.


((pf)>=1.02*(py))&&((pc)>=(py))&&(100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2)&&(bvol)<1000000

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 702 :

فیلترهای کاربردی مختلفی در کد زیر با هم ادغام شده اند و شامل 1- فیلتر قدرت خریدار 2- فیلتر الگوی تیک صعودی ساعت (3 درصد مثبت) 3- فیلتر ورود پول 4- فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی می باشد.


((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 5* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)*4<(tvol)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 703 :

فیلتر بورسی کاربردی زیر فروش حقوقی مساوی و بیشتر از 15% را نشان می دهد. سرمایه گذارانی که می خواهند بدانند حقوقی در کدام نمادها بالای 15 درصد فروش داشته است از فیلتر زیر استفاده نمایند.


(ct).Sell_N_Volume >= 0.15*(tvol)

فیلتر کاربردی بورس tsetmc شماره 704 :

فیلتر بورسی کاربردی زیر فروش حقوقی مساوی و کمتر از 15% را نشان می دهد. سرمایه گذارانی که می خواهند بدانند حقوقی در کدام نمادها کمتر از 15 درصد فروش داشته است از فیلتر زیر استفاده نمایند.


(ct).Sell_N_Volume <= 0.15*(tvol)

 

فیلترهای کاربردی بورس Tsetmc - بیش از 700 فیلتر tsetmc
فیلترهای کاربردی بورس Tsetmc – بیش از 700 فیلتر tsetmc

 

فیلترهای کاربردی بورس Tsetmc – بیش از 700 فیلتر tsetmc | فیلتر نوسان گیری | فیلتر پولبک در بورس | فیلتر سهام شارپی | فیلتر جادویی بورس | فیلتر سهام هایی که در کف قیمت هستند | فیلتر سیگنال خرید قوی

فیلترهای کاربردی بورس Tsetmc – بیش از 700 فیلتر tsetmc

5 2 votes
Article Rating

درباره نویسنده

Omid

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x