خانه » تاریخچه پیدایش بورس

هشتگتاریخچه پیدایش بورس

آخرین اطلاعیه های کدال

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خریدزمین در شهرک صنعتی فولاد- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت حفاری آریا دانا)
افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(اصلاحیه)