خانه » تالار بورسی بازار سرمایه

هشتگتالار بورسی بازار سرمایه

آخرین اطلاعیه های کدال

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰(اصلاحیه)
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰