خانه » نماد بانک دی

هشتگنماد بانک دی

آخرین اطلاعیه های کدال

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ذخیره سازان پترو امید)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت انرژی داریان ماد)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت انرژی آسماری کیش)
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت پتروامید کیش)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰